• slika 2
 • slika3
 • slika 4
 • skola
 • slika 1
 • slika 5
 • slika 6

PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ZA OTKRIVANJE I POSTUPANJE PO OBAVJEŠTENJIMA O SUMNJAMA NA PREVARE I NEPRAVILNOSTI

Prijava nepravilnosti

Na osnovu člana 52 stav 5 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ( „Službeni list CG“ br. 75/18) i člana 1 Pravilnika o načinu uspostavljanja sistema za
otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare u javnom sektoru
(„Službeni list CG“ br. 71/19), direktor JU ŠSVSO „Sergije Stanić“ Podgorica donosi

PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ZA OTKRIVANJE I POSTUPANJE PO OBAVJEŠTENJIMA O SUMNJAMA NA PREVARE I NEPRAVILNOSTI 

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Sistem za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare i
nepravilnosti u JU ŠSVSO „Sergije Stanić“ Podgorica uspostavlja se na način propisan ovim
Pravilnikom.

Član 2

Pravilnikom se uredjuju uslovi i način podnošenja i postupanja po prijavama sumnji
na prevare, odnosno nepravilnosti ( u daljem tekstu: prijava) u JU ŠSVSO „Sergije Stanić“
Podgorica ( u daljem tekstu: Ustanova) podnijete od strane fizičkog ili pravnog lica
( u daljem tekstu: zainteresovano lice).

Član 3

Zainteresovano lice može biti svako fizičko ili pravno lice, kao i svaki zaposleni
Ustanove.

Član 4

Prevara je namjeran čin obmane radi sticanja lične koristi ili nanošenja štete
drugome.
Nepravilnost je svako postupanje suprotno propisima, odnosno odredbama
ugovora, rješenja, odluka, profesionalnim standardima ponašanja i postupanja u izvršavanju
poslovnih obaveza, nastalo činjenjem ili nečinjenjem, koje ima ili bi moglo imati negativne
posljedice po resurse, poslovne aktivnosti, poslovne ciljeve, interes i reputaciju Ustanove.
Ako je nepravilnost počinjena namjerno , smatra se prevarom.

Član 5

Direktor Ustanove će posebnim rješenjem imenovati lice za prijem i postupanje po
prijavama sumnji na prevare, odnosno nepravilnosti ( u daljem tekstu: ovlašćeni službenik
za nepravilnosti).
Podaci o ovlašćenom službeniku za nepravilnosti ( ime i prezime, zvanje, kontakt )
objavljuju se na internet stranici Ustanove.
Ovlašćeni službenik za nepravilnosti ne može biti unutrašnji revizor.

II PRIJAVLJIVANJE SUMNJE NA PREVARU, ODNOSNO NEPRAVILNOST

Član 6

Prijava sumnje na prevaru ili nepravilnost u radu Ustanove podnosi se na obrascu
broj 1 , koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
Prijava treba da sadrži što preciznije i detaljnije informacije o aktivnostima koje se
smatraju neregularnim. Uz prijavu se može priložiti dokumentacija, ukoliko je dostupna,
koja bi dodatno upotpunila navode iz prijave.
Član 7

Prijava sumnje na prevaru, odnosno nepravilnost podnosi se:
- na arhivi Ustanove, u zatvorenoj koverti , sa naznakom „Prijava nepravilnosti - ne otvarati“;
- putem pošte, na adresu JU ŠSVSO „Sergije Stanić“ , Ulica Kralja Nikole br. 114, Podgorica,
sa naznakom „Prijava nepravilnosti - ne otvarati“;
- elektronskim putem, na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., sa naznakom „Prijava
nepravilnosti“.
Ako postoji sumnja da je ovlašćeni službenik za nepravilnosti uključen u prevaru,
odnosno nepravilnost, zainteresovano lice prijavu dostavlja direktoru Ustanove.

III POSTUPANJE PO PRIJAVI SUMNJE NA PREVARU, ODNOSNO NEPRAVILNOST

Član 8

Lice zaduženo za prijem pošte na arhivi Ustanove dužno je da sa primljenim
podacima postupa u skladu sa zakonskom regulativom kojom se uredjuje tajnost podataka i
prijavu odmah dostavi ovlašćenom službeniku za nepravilnosti.
Ovlašćeni službenik za nepravilnosti treba da sa primljenim podacima postupa u
skladu sa zakonskom regulativom kojom se uredjuje tajnost podataka.
Uprava Ustanove treba da obezbijedi podnosiocu prijave potpunu zaštitu od svih
oblika diskriminacije i neprijatnosti kojima može biti izložen. Podaci o identitetu podnosioca
prijave, sadržina prijave i propratna dokumentacija imaju karakter povjerljivosti i lica koja
su, po službenoj dužnosti, u posjedu tih informacija, obavezna su da postupaju s istim
saglasno njihovom karakteru , odnosno, zabranjen je pristup ili bilo koji način distribuiranja
tih podataka licima koja za to nijesu ovlašćena.
Član 9

Ovlašćeni službenik za nepravilnosti je dužan da realizuje sljedeće radnje:
- evidentira prijavu sumnje na prevaru, odnosno nepravilnost i za svaku pojedinačno
formira predmet ( dosije);
- od lica koje je prijavilo sumnju na prevaru, odnosno nepravilnost ( osim u slučaju
anonimne prijave), može zatražiti da u roku od 3 dana od dana prijema prijave dostavi
dodatne informacije ili dokumentaciju kao dokaz za navedeno u prijavi;
- od rukovodioca organizacione jedinice u čijoj je nadležnosti proces na koji se odnosi
prijava, može zatražiti da u roku od 5 radnih dana dostavi dokaz o funkcionisanju procesa,
odnosno radnje za koju je podnijeta prijava;
- procjenjuje prirodu i vjerodostojnost sumnje na nepravilnost i prevaru;
- predlaže direktoru Ustanove da odredi lice koje poznaje oblast, odnosno prirodu i karakter
procesa , radnje ili transakcije na koju se prevara ili nepravilnost odnosi, da ispita navode iz
prijave;
- predlaže direktoru Ustanove da proslijedi prijavu sa pratećom dokumentacijom drugom
istražnom organu na dalje postupanje;
- u roku od 30 dana od podnošenja prijave, u pisanom obliku obavijesti lice koje je upozorilo
na nepravilnost ili prevaru o preduzetim mjerama po prijavi (osim u slučaju anonimne
prijave).

Član 10

Ovlašćeni službenik za nepravilnosti nakon procjene istinitosti navoda iz prijave
donosi zaključak i podnosi Izvještaj direktoru Ustanove.
Ako je u Izvještaju konstatovano da ne postoji nepravilnost ili sumnja na prevaru,
direktor Ustanove donosi odluku o okončanju postupka. Odluku dostavlja ovlašćenom
službeniku za nepravilnosti, koji dalje obavještava podnosioca prijave.
Ukoliko je utvrdjeno da postoje nepravilnosti, ovlašćeni službenik za nepravilnosti
podnosi direktoru Izvještaj o utvrdjenim nepravilnostima sa predloženim aktivnostima za
otklanjanje istih. Direktor donosi odluku o daljim aktivnostima u cilju otklanjanja
nepravilnosti, o čemu obavještava ovlašćenog službenika za nepravilnosti, zainteresovano
lice( ukoliko prijava nije anonimna) i lice izvršioca nepravilnosti.
Ukoliko postoje elementi koji ukazuju na prevaru, direktor će preduzeti dalje
odgovarajuće aktivnosti u vezi sa procesuiranjem slučaja, o čemu će obavijestiti ovlašćenog
službenika za nepravilnosti, zainteresovano lice ( ukoliko prijava nije dostavljena anonimno),
lice izvršioca prevare ili nepravilnosti, organe Ustanove , odnosno nadležne državne organe.

Član 11

Ovlašćeni službenik za nepravilnosti prati svaki slučaj , odnosno predmet po
prijavama, evidentira sve preduzete aktivnosti i odluke u svakom pojedinačnom predmetu.
Ovlašćeni službenik za nepravilnosti je dužan da sa dokumentacijom i informacijama
iz predmeta postupa saglasno odredbama regulative kojom se uredjuje tajnost podataka.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12

Direktor Ustanove, saglasno odredbama člana 4 Pravilnika o načinu uspostavljanja
sistema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare u javnom
sektoru, dostavlja Ministarstvu finansija Izvještaj o obavještenjima o sumnjama na
nepravilnosti i prevare i preduzetim radnjama po istim, do 15. februara tekuće za
prethodnu godinu.
Izvještaj iz stava 1 ovog člana dostavlja se na obrascu broj 2, koji je sastavni dio
ovog Pravilnika.

Član 13

Direktor je u obavezi da o pravima i obavezama iz ovog Pravilnika upozna sve
zaposlene u Ustanovi, da Pravilnik objavi na oglasnoj tabli (Škola i poslovne jedinice), kao i
na zvaničnoj web stranici Ustanove.

Član 14

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Školskog odbora.

Podgorica, 14.02.2022. godine

Direktor
Miomir Đurišić

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 5

Đačka radionic

Pretraga

Ko je na mreži

Ko je na mreži: 183 gostiju i nema prijavljenih članova

JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ,,SERGIJE STANIĆ“